Şirket yönetimi

AoFrio Limited’in kendilerini dürüstlükle çalışmaya adamış yönetim kurulu ve idari kadrosu, tüm yöneticilerinden ve çalışanlarından dürüstlük ilkelerine uygun hareket etmelerini, yüksek etik standartları benimsemelerini ve sorumluluk sahibi olmalarını bekler.

Yönetim Kurulunun görev ve sorumlulukları

Yönetim Kurulunun başlıca hedefi; temel ilkeler, uygun yönetim anlayışı ve etik stratejileri izleyerek ve şirketin kaynaklarının etkin ve yenilikçi bir şekilde kullanımını temin ederek hissedar değerinin arttırılmasıdır. Yönetim Kurulu; yönetim, gözetim, denetim ve Grup idaresinden sorumludur. Grubun günlük yönetiminden Genel Müdür sorumludur.

Yönetim Kurulu Tüzüğü kapsamında ilgili görev ve sorumluklar öngörülmektedir.

Uygunluk

Yönetim Kurulunun benimsediği yönetim ilkeleri; AoFrio tarafından yürütülen faaliyetlerin boyutuna ve doğasına uygun olduğu ölçüde, kayıtlı şirketlerin en iyi uygulama önerilerine ilişkin gereklilikleri karşılayacak şekilde belirlenmiştir. Yönetim Kurulumuz, 2017 tarihli Yeni Zelanda Borsası Kurumsal Yönetim İlkeleri (NZX İlkeleri) kapsamında belirtilen tüm ilkeleri uygun bulur ve şirketin yönetim ilkelerinin, politikalarının ve uygulamalarının NZX İlkeleri önerileriyle uygun görüldüğü şekilde uyumlu hâle getirilmiş olduğu kanaatindedir. Yıllık Faaliyet Raporumuz kapsamındaki Kurumsal Yönetim Bildirimiz, şirketin NZX İlkeleri kapsamındaki önerilerden birine uymamayı seçtiği durumlara yönelik açıklamalarımızın da dâhil olduğu detaylı bilgiler içermektedir.

Sağlık ve Güvenlik

Yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet olmamakla beraber, AoFrio bünyesinde bulunan, aylık olarak toplanan ve Yönetim Kuruluna bağlı bir Sağlık ve Güvenlik Heyeti bulunmaktadır. Şirketimiz, sağlıklı ve güvenli bir iş yeri ortamını her daim sürdürmeye tam anlamıyla kendini adamıştır ve tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanmaktadır. Bu heyette, üst düzey yöneticiler ile önemli faaliyet alanlarından çalışanlarımız bir arada bulunmaktadır.

Heyetin görev ve sorumlulukları arasında aşağıdakiler bulunmaktadır: Sağlık ve Güvenlik sistemimizi geliştirmek; tehlikeleri önceden belirlemek ve bunların ortadan kaldırılması veya asgariye indirilmesi için gerekli tüm adımları atmak; Sağlık ve Güvenlik hususlarıyla ilgili danışmanlık yapmak ve bu hususlarla ilgili olarak Şirket genelinde katılımı etkin bir şekilde teşvik etmek.

Sağlık ve Güvenlik Politikamıza aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Denetleme ve Risk Heyeti

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve Kurula bu konularda yardımcı olur: kurumsal risk yönetimi alanında günün koşullarına uygun bilgiler edinmeye ve bunu sürdürmeye yönelik adımlar atma; mali tabloların zamanlaması, eksiksizliği ve doğruluğu gibi hususları göz önünde bulundurarak harici mali raporlamaların doğruluğunu ve bütünlüğünü denetleme; muhasebe politikalarının ve karar alanlarının uygunluğunu ve muhasebe standartlarına, yasal koşullara ve borsanın koşullarına uyulmasını sağlama; şirketin dış denetçiyle ilişkisini yürütme ve bu ilişkinin bağımsızlığın sağlama.

Bu heyet, her biri bağımsız olan, icrada görevli olmayan üç yönetim kurulu üyesinden oluşur. John McMahon, Keith Oliver ve Gottfried Pausch heyetin

Yönetici Atama ve İstihkak Heyeti

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve Kurula şu konularda yardımcı olur: kıdemli yönetici ekibinin atanması ve ödenecek ücret ve maaşların belirlenmesi; yönetim başarısının planlanması; maaş sözleşmelerinin incelenmesi ve onaylanması; çalışan teşviki tedbirlerinin ve Yönetim Kurulu üyelerinin hak edişlerinin tespit edilmesi. Heyet ayrıca, şirket genelindeki önemli ücretlendirme politikaları ve programları hakkındaki teklifler üzerine önerilerde bulunur. Alt heyet, bu görevi yerine getirirken Şirketin üst yönetiminden bağımsız hareket eder ve ücretlendirme paketlerinin uygunluğu konusunda bağımsız öneriler üretir.

Keith Oliver ve Gottfried Pausch heyetin mevcut üyeleridir.

Teknoloji ve İnovasyon Heyeti

Bu heyet, Yönetim Kurulu tarafından onaylı bir tüzük çerçevesinde hareket eder ve genel şirket stratejisini denetleme ve bu konuda danışmalık yapma ile teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin verimliliği konularında Yönetim Kuruluna yardımcı olur.

John Scott ve Gottfried Pausch heyetin mevcut üyeleridir.

Yönetim Kuruluna bağlı heyetler

Yönetim Kuruluna bağlı olan, kurumsal yönetimin belirli hususlarını denetleyerek ona yardımcı olan ve yol gösteren çeşitli heyetler oluşturulmuştur.

Diğer Heyetler

Yönetim Kurulu muhtelif zamanlarda belirli bir konu veya projenin yönetimine yardımcı olması amacıyla ayrı bir heyet oluşturabilmektedir.